Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Bộ Xây dựng cần tuyển 45 công chức, công chức dự bị vào làm việc tại các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ